Top 40 범죄 의 재구성 미드 The 178 Latest Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 범죄 의 재구성 미드 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://kotop.nataviguides.com team, along with other related topics such as: 범죄 의 재구성 미드 범죄의 재구성 미드 출연진, 범죄의 재구성 미드 결말, 범죄의 재구성 시즌1 다시보기, 범죄의 재구성 미드 다시보기, 범죄의 재구성 시즌1 1화 다시보기, 범죄의 재구성 시즌2, 범죄의 재구성 미드 시즌6 줄거리, 범죄의 재구성 시즌7


끝까지 손에 땀을 쥐게 만드는 \”대반전\” 넷플릭스 1위 범죄 드라마 [범죄의 재구성]
끝까지 손에 땀을 쥐게 만드는 \”대반전\” 넷플릭스 1위 범죄 드라마 [범죄의 재구성]


How to Get Away With Murder | Netflix

 • Article author: www.netflix.com
 • Reviews from users: 22672 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about How to Get Away With Murder | Netflix 유능한 형사소송 변호사이자 법학과 교수인 애널리스 키팅과 제자 5명은 복잡하게 얽힌 살인 사건에 점점 깊이 빠져든다. 예고편과 다른 영상을 감상해 보세요. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for How to Get Away With Murder | Netflix 유능한 형사소송 변호사이자 법학과 교수인 애널리스 키팅과 제자 5명은 복잡하게 얽힌 살인 사건에 점점 깊이 빠져든다. 예고편과 다른 영상을 감상해 보세요. xem phim, phim trực tuyến, xem TV, TV trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến, xem chương trình truyền hình, phim phát trực tuyến, TV phát trực tuyến, phát trực tuyến tức thì, xem trực tuyến, phim, xem phim Việt Nam, xem TV trực tuyến, không cần tải xuống, phim trọn bộVị luật sư tố tụng hình sự xuất sắc kiêm giáo sư luật Annalise Keating cùng với năm sinh viên của cô vướng vào một vụ án giết người lắt léo. Xem trailer và tìm hiểu thêm.
 • Table of Contents:

Tập

How to Get Away With Murder

Tìm hiểu thêm

Nội dung tương tự

Sắp ra mắt

How to Get Away With Murder | Netflix
How to Get Away With Murder | Netflix

Read More

미드 범죄의 재구성 시즌1-6 넷플릭스 감상후기 및 결말 : 네이버 블로그

 • Article author: blog.naver.com
 • Reviews from users: 14313 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 미드 범죄의 재구성 시즌1-6 넷플릭스 감상후기 및 결말 : 네이버 블로그 우연히 범죄의 재구성이란 미드를 발견했어요. … 형법 강의명이기도 해요. 우리나라에선 범죄의 재구성으로 나오네요. … 이야기는 애널리스와 키팅5가 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 미드 범죄의 재구성 시즌1-6 넷플릭스 감상후기 및 결말 : 네이버 블로그 우연히 범죄의 재구성이란 미드를 발견했어요. … 형법 강의명이기도 해요. 우리나라에선 범죄의 재구성으로 나오네요. … 이야기는 애널리스와 키팅5가 …
 • Table of Contents:

악성코드가 포함되어 있는 파일입니다

작성자 이외의 방문자에게는 이용이 제한되었습니다

미드 범죄의 재구성 시즌1-6 넷플릭스 감상후기 및 결말 : 네이버 블로그
미드 범죄의 재구성 시즌1-6 넷플릭스 감상후기 및 결말 : 네이버 블로그

Read More

범죄의 재구성 (드라마) – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

 • Article author: ko.wikipedia.org
 • Reviews from users: 5118 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 범죄의 재구성 (드라마) – 위키백과, 우리 모두의 백과사전 《범죄의 재구성》 또는 《하우 투 겟 어웨이 위드 머더》(영어: How to Get Away with Murder)는 2014년 9월 25일부터 2020년 5월 14일까지 ABC에서 방영된 드라마 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 범죄의 재구성 (드라마) – 위키백과, 우리 모두의 백과사전 《범죄의 재구성》 또는 《하우 투 겟 어웨이 위드 머더》(영어: How to Get Away with Murder)는 2014년 9월 25일부터 2020년 5월 14일까지 ABC에서 방영된 드라마 …
 • Table of Contents:

출연진[편집]

외부 링크[편집]

범죄의 재구성 (드라마) - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
범죄의 재구성 (드라마) – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

Read More

넷플릭스 미드 ‘범죄의 재구성’ ‘하우투겟어웨이위드머더’ 완결 봤습니다.. – 산양입니다

 • Article author: sanyang99.tistory.com
 • Reviews from users: 1057 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 넷플릭스 미드 ‘범죄의 재구성’ ‘하우투겟어웨이위드머더’ 완결 봤습니다.. – 산양입니다 미국 ABC 방송사에서 2014년부터 2020년까지 방영된 드라마 ‘하우투겟어웨이위드머더’. 넷플릭스에서는 ‘범죄의 재구성’이라는 제목으로 스트리밍 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 넷플릭스 미드 ‘범죄의 재구성’ ‘하우투겟어웨이위드머더’ 완결 봤습니다.. – 산양입니다 미국 ABC 방송사에서 2014년부터 2020년까지 방영된 드라마 ‘하우투겟어웨이위드머더’. 넷플릭스에서는 ‘범죄의 재구성’이라는 제목으로 스트리밍 … 미국 ABC 방송사에서 2014년부터 2020년까지 방영된 드라마 ‘하우투겟어웨이위드머더’. 넷플릭스에서는 ‘범죄의 재구성’이라는 제목으로 스트리밍 서비스 중입니다. 바뀐 제목인 범죄의 재구성이 한국 영화에도 있..
 • Table of Contents:
넷플릭스 미드 '범죄의 재구성' '하우투겟어웨이위드머더' 완결 봤습니다.. - 산양입니다
넷플릭스 미드 ‘범죄의 재구성’ ‘하우투겟어웨이위드머더’ 완결 봤습니다.. – 산양입니다

Read More

[넷플] 범죄의 재구성 시즌6 (완) *스포 많음*

 • Article author: kjesjenn.tistory.com
 • Reviews from users: 43301 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [넷플] 범죄의 재구성 시즌6 (완) *스포 많음* [넷플] 범죄의 재구성 시즌6 (완) *스포 많음*. Jen2 2021. 7. 28. 10:00. 250×250. 320×100. 와 시즌6은 뭐 이런 막장과 낚시가 다 있낰ㅋㅋㅋㅋ. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [넷플] 범죄의 재구성 시즌6 (완) *스포 많음* [넷플] 범죄의 재구성 시즌6 (완) *스포 많음*. Jen2 2021. 7. 28. 10:00. 250×250. 320×100. 와 시즌6은 뭐 이런 막장과 낚시가 다 있낰ㅋㅋㅋㅋ. 와 시즌6은 뭐 이런 막장과 낚시가 다 있낰ㅋㅋㅋㅋ 일단 시즌5에서 사라진 로럴에 대해서 뭔가 대단한 게 나오려나 기대했는데 로럴 배우가 하차했나 싶을 정도로 계속 안나옴ㅋㅋㅋ 중간에 화상통화 하는 장면..
 • Table of Contents:

태그

관련글

댓글2

최근글

인기글

태그

전체 방문자

티스토리툴바

[넷플] 범죄의 재구성 시즌6 (완) *스포 많음*
[넷플] 범죄의 재구성 시즌6 (완) *스포 많음*

Read More

[넷플릭스] 범죄의 재구성 (how to get away with a murderer) 참신한 법정 드라마.

 • Article author: yd-universe.tistory.com
 • Reviews from users: 29353 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [넷플릭스] 범죄의 재구성 (how to get away with a murderer) 참신한 법정 드라마. 한국 제목으로 범죄의 재구성입니다. 원제는 살인자에서 벗어나는 법 정도로 의역 가능하겠네요. 키워드 : 법, 살인, 재판, 변호사, 경찰, 증거, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [넷플릭스] 범죄의 재구성 (how to get away with a murderer) 참신한 법정 드라마. 한국 제목으로 범죄의 재구성입니다. 원제는 살인자에서 벗어나는 법 정도로 의역 가능하겠네요. 키워드 : 법, 살인, 재판, 변호사, 경찰, 증거, … how to get away with a murderer 한국 제목으로 범죄의 재구성입니다. 원제는 살인자에서 벗어나는 법 정도로 의역 가능하겠네요. 키워드 : 법, 살인, 재판, 변호사, 경찰, 증거, 회피, 반전 법학과 교수인..
 • Table of Contents:
See also  Top 8 호텔 경영 게임 The 87 Correct Answer

태그

관련글

댓글0

공지사항

최근글

인기글

최근댓글

태그

전체 방문자

[넷플릭스] 범죄의 재구성 (how to get away with a murderer) 참신한 법정 드라마.
[넷플릭스] 범죄의 재구성 (how to get away with a murderer) 참신한 법정 드라마.

Read More

넷플릭스 범죄의 재구성 미드 (줄거리/등장인물/리뷰)

 • Article author: chlgksdyd.tistory.com
 • Reviews from users: 12939 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 넷플릭스 범죄의 재구성 미드 (줄거리/등장인물/리뷰) 넷플릭스 범죄의 재구성 HOW TO AWAY WITH MURDER 시즌1 안녕하세요. 93년생 남자 치하뇽입니다. 오늘은 저도 아직 정주행 중인 넷플릭스 미드 범죄의 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 넷플릭스 범죄의 재구성 미드 (줄거리/등장인물/리뷰) 넷플릭스 범죄의 재구성 HOW TO AWAY WITH MURDER 시즌1 안녕하세요. 93년생 남자 치하뇽입니다. 오늘은 저도 아직 정주행 중인 넷플릭스 미드 범죄의 … 넷플릭스 범죄의 재구성 HOW TO AWAY WITH MURDER 시즌1 안녕하세요. 93년생 남자 치하뇽입니다. 오늘은 저도 아직 정주행 중인 넷플릭스 미드 범죄의 재구성 시즌1을 소개해 드리겠습니다. 범죄의 재구성은 시즌..
 • Table of Contents:

다국어 번역

카테고리

다크 모드

글자 크기

공지사항

추천 글

넷플릭스 범죄의 재구성 HOW TO AWAY WITH MURDER 시즌1

태그

댓글0

티스토리툴바

넷플릭스 범죄의 재구성 미드 (줄거리/등장인물/리뷰)
넷플릭스 범죄의 재구성 미드 (줄거리/등장인물/리뷰)

Read More


See more articles in the same category here: Top 212 tips update new.

How to Get Away With Murder

Một giáo sư luật chọn năm sinh viên để thực tập tại công ty mình, và những cảnh quay vượt thời gian hé lộ sự dính líu của nhóm vào một vụ giết người gây sốc.

1. Tập thử nghiệm 45ph Một giáo sư luật hình sự khó tính thách những sinh viên giỏi nhất giải quyết các vụ án gai góc, nhưng năm sinh viên ưu tú sớm nhận ra cái giá khi gây ấn tượng với bà.

2. Tất cả là lỗi của cô ta 44ph Annalise thách thức các sinh viên chứng minh sự vô tội của một tỷ phú lập dị bị tình nghi giết vợ; Wes có lẽ đang che giấu nhiều bí mật.

3. Cười lên hoặc là vào tù 44ph Một bà mẹ hay chở con đi đá bóng bị bắt vì một tội nhỏ hóa ra lại là khủng bố; Annalise đại diện cho một ngôi sao bóng bầu dục đại học có dính líu đến việc Lila mất tích.

4. Đi tìm chân tướng 44ph Annalise và các sinh viên lần ra một sự thật động trời khi lãnh đạo một công ty môi giới bị bắt vì tội bán tin nội bộ; Wes phát hiện ra một manh mối đáng lo ngại.

5. Ta đâu phải bạn bè 44ph Annalise đại diện cho một thiếu niên đã bắn ông bố là sĩ quan cảnh sát; Annalise và Sam cãi nhau về Lila; Wes và Rebecca thắc mắc về động cơ của Annalise.

6. Trò chơi đập chuột 44ph Một vụ án liên quan đến cá nhân Annalise và cả nhóm khi thân chủ của họ là người bị bố Asher kết án tử hình; Frank cố gắng tìm Rebbeca.

7. Ông ta đáng chết 44ph Khi thẩm phán ra lệnh khép lại vụ án của Rebecca, cô quyết định tự mình xử lý; Michaela bất ngờ trước một thỏa thuận tiền hôn nhân.

8. Ông ấy đã có vợ 44ph Cả nhóm đại diện cho một phụ nữ bị xét xử vì tội giết bảo mẫu; một khám phá gây sốc trong vụ án của Lila thử thách lòng trung thành; có thêm thông tin về Sam và Lila.

9. Giết tôi đi, giết tôi đi, giết tôi đi 44ph Trong đêm lửa được đốt lên, những hình ảnh của tương lai cuối cùng cũng đồng bộ cùng hiện tại, và bối cảnh chính xác lúc Sam chết cuối cùng cũng được tiết lộ.

10. Chào Raskolnikov 44ph Khi cả nhóm giúp Annalise tìm Sam, không rõ Annalise thực sự biết được bao nhiêu; một vị khách bất ngờ khiến mọi việc càng khó khăn hơn cho các sinh viên.

11. Giáng sinh tuyệt vời nhất 44ph Khi đi học lại sau kỳ nghỉ đông, cả trường đều xôn xao về sự mất tích của Sam. Trong khi Hannah đi thăm dò, Annalise tập trung vào một nạn nhân của vụ bạo hành gia đình.

12. Cô ta là kẻ giết người 44ph Một khám phá gây sốc trong vụ án của Sam khiến mọi thứ thay đổi với Annalise và cả nhóm; các sinh viên nhận ra họ đang ở trong một vụ án phức tạp dính tới cả xã hội đen.

13. Mẹ ở đây rồi 44ph Bị dày vò bởi mặc cảm tội lỗi, Annalise tìm sự giúp đỡ từ một người không ai ngờ tới; Bonnie được giao nhiệm vụ đại diện cho một thân chủ mới bị buộc tội cưỡng hiếp.

14. Vào đêm Lila chết 44ph Một linh mục bị buộc tội giết một linh mục khác; sự nghi ngờ tăng lên giữa Wes và Rebecca; các manh mối về vụ sát hại Lila bắt đầu khớp lại với nhau.

미드 범죄의 재구성 시즌1-6 넷플릭스 감상후기 및 결말

*드라마 미드 범죄의 재구성 시즌1-6 넷플릭스 감상후기 및 결말 아르 ・ URL 복사 본문 기타 기능 공유하기 신고하기 볼만한 게 없을까 넷플릭스를 뒤적이다 우연히 범죄의 재구성이란 미드를 발견했어요. 처음 보기 시작했을 때는 시즌4까지 있었는데 거의 다 보니까 시즌5,6이 업뎃되더라구요~ 기막힌 타이밍으로 막힘없이 감상했네요ㅎ ​ 범죄의 재구성 연출 미등록 출연 비올라 데이비스, 빌리 브라운, 케이티 핀들레이, 아자 나오미 킹, 찰리 웨버, 리자 웨일, 알프레드 에녹, 잭 팔라히, 맷 맥고리, 칼라 소우자, 아르준 굽타 방송 2014, 미국 ABC ​ 원래 제목은 How to get away with murder (하우 투 겟 어웨이 위드 머더) “살인죄를 피하는 방법”으로, 극중 주인공인 애널리스 키팅 교수의 형법 강의명이기도 해요. 우리나라에선 범죄의 재구성으로 나오네요. ​ ​ 이야기는 애널리스와 키팅5가 중심이 됩니다. 키팅5란 변호사 애널리스의 수강생 중에서 능력을 인정받아 법률사무소 인턴으로 뽑힌 코너 월시, 애셔 밀스톤, 미카엘라 프랫, 로럴 카스티요, 웨스 기빈스 이렇게 5명을 지칭하는 말이에요. ​ 중심이 되는 애널리스 키팅 역은 비올라 데이비스가 맡아서 열연했으며 2015년에 흑인 여배우 최초로 에미상 여우주연상을 수상한 작품이기도 해요. ​ ​ 겉보기에는 평범한 법정물 같지만 시작부터 애널리스의 인턴 4명이 패닉 상태의 모습으로 등장하는 걸로 보아 그렇지 않다는 걸 바로 알 수 있어요. 그런 모습은 잠깐 나오고 다시 시간을 거스르면서 현재와 과거의 이야기가 교차 진행됩니다. ​ 대체 왜 이런 상황이 되었는지, 누가 범인인지 궁금해서 끊을 수가 없어요ㅠㅠ 시즌1을 끝까지 봤더니 의문이 풀리다가 다시 새로운 사건으로 또 궁금하게 만드네요. 그렇게… 결국 시즌6까지 봤어요ㅋㅋ 휴, 다행스럽게도 이게 마지막 시즌이네요. (아니면 궁금해서 큰일날뻔했어요 ㅎ) ​ 매 시즌마다 사건사고가 끊이질 않다 보니 애널리스와 키팅5도 점차 상태가 안 좋아져요ㅠ 그런 상황 속에서 각자의 트라우마까지 있다 보니 시즌을 거듭할수록 안타깝더라고요. ​ 이건 줄거리 자체가 스포 같아서 길게 소개하는 건 별로일 것 같아요. 미스터리, 범인 찾는 내용 좋아하시면 넷플릭스에서 한 번 찾아보세요~ㅎㅎ ​ 그래도 궁금하거나 기억이 안 나시는 분들을 위해 간단하게 시즌별 사건 및 결말을 소개해볼게요. 아래부터는 스포가 포함되어 있으니 아직 안 보신 분들은 살포시 넘겨주세요^^ ​ ​ 미드 범죄의 재구성 시즌 1 결말 ​ 핵심사건은 두 가지로 나눌 수 있어요. 첫 번째는 과거에 진행되고 있는 ‘라일라 스탠가드’ 실종사건입니다. 그리고 다른 하나는 현재 진행 중인 애널리스의 남편 ‘샘 키팅’ 살인사건이에요. ​ 처음엔 아예 별개의 사건 같지만 알고 보니 그녀의 실종에 샘이 관련되어 있었죠. 인턴들이 사건을 파헤치다가 의도치 않은 사고로 샘이 죽게 됩니다. ​ 그의 죽음으로 진실이 묻혀 버리고, 라일라의 친구인 리베카가 범인이 아닐까 싶어 애널리스의 집에서 그녀를 추궁하는데요. 그러던 중 리베카가 사라졌다고 말하는 애널리스. 하지만 마지막 장면에선 그녀의 죽음을 보여주며, 대체 누가 범인인지 궁금하게 만들면서 끝나요. ​ 미드 범죄의 재구성 시즌 2 결말 ​ 중심사건 중 하나는 시즌1에서 의문을 남긴 리베카 실종 or 살인사건입니다. 의외로 범인은 애널리스를 돕고 있던 ‘보니’였네요. 웨스는 도주했다는 말을 믿지 않고, 범인이 누군지 계속 쫓게 됩니다. ​ 다른 하나는 부유한 햅스탈 가의 사건입니다. 입양아였던 남매였던 케일럽과 캐서린에게 양부모 살해 혐의가 씌워져요. 애널리스가 해당 사건을 맡게 되고, 햅스탈 가의 숨겨진 자식인 필립과 딸 캐서린이 함께 벌인 일이라고 생각하게 됩니다. ​ 그 와중에 싱클레어는 해당 사건의 승소를 위해 애셔의 약점을 빌미로 상대 정보를 캐내요. 그러던 와중에 애셔를 도발하게 되면서 결국 차에 치여 죽고 맙니다. ​ 이 상황을 무마시키기 위해 애널리스와 동료들은 햅스탈 저택에서 마치 그녀가 추락한 것처럼 위장하고, 필립과 캐서린이 한 것처럼 꾸미기로 하죠. 허나 진범이 케일럽이란 걸 알게 되고 추후 사건을 다시 수습하면서 마무리 돼요. ​ 웨스는 자신의 친부가 월리스 마호니라는 유명 인사라는 걸 알게 되고 찾아가지만 바로 그 순간 그가 머리에 총을 맞고 죽는 모습을 보게 되면서 시즌2가 끝나요. ​ 자꾸 이렇게 끝나다 보니… 다음 시즌을 안 볼 수가 없네요^^;; ​ 미드 범죄의 재구성 시즌 3 결말 ​ 마호니 저격사건의 범인은 프랭크였죠. 애널리스가 과거 아기를 잃었던 일에 대한 복수를 위해 그런 일을 벌이고 말았네요. ​ 애널리스의 집에는 갑자기 불이 나요. 그리고 누군가가 거기서 죽었다는 것을 보여줍니다. 그건 바로… 웨스ㅠㅠ 넘 충격적이었어요. 그리고 범인으로 애널리스가 지목됩니다. ​ 그녀는 혹독한 감방 생활을 경험하게 됩니다. 현재 상황을 벗어나기 위해 어쩔 수 없이 웨스가 스스로 생을 마감한 것으로 꾸며내요. 자신을 기소했던 덴버 검사와 거래를 하면서 이전 사건들까지도 무마시키고 맙니다. 미드 범죄의 재구성 시즌 4 결말 애널리스는 인턴들과 보니를 불러서 새로운 출발을 하라며 그들을 해고합니다. 국선 변호인 활동을 시작하면서 대법원을 상대로 집단 소송을 준비해요. ​ ​ 그 와중에 웨스의 아기를 임신한 로럴은 그를 죽이라고 지시한 사람이 자신의 아빠인 ‘호르헤 카스티요’ 라는 사실을 알게 돼요. 그녀는 복수를 결심하고 담당 로펌에서 불법적인 증거자료를 확보하기로 합니다. ​ 실행일은 사내 파티 당일이었는데 안타깝게도 불행한 일이 일어나게 돼요. 로럴이 챙겨왔던 호신용 총이 잘못 발사되면서 사이먼이 머리에 맞고 쓰러진 거죠. 로럴은 애널리스에게 도움을 받기 위해 자리를 뜨고, 고장 난 엘리베이터에 갇혀 조산 위기를 겪게 돼요. 그걸 애널리스가 도와주면서 아기를 살려요. ​ 준비해왔던 집단 소송도 결국 승소하고, 호르헤는 감옥에 보내지게 됩니다. 로럴은 아들 크리스토퍼의 양육권을 되찾죠. 모든 것들이 잘 풀리는 것처럼 보이면서 끝이 나요. ​ 미드 범죄의 재구성 시즌 5 결말 ​ 코너와 올리버의 결혼식 날, 또다시 누군가의 피가 보이면서 시작됩니다. 보니가 그 사람을 보며 괜찮아질 거라고 얘기하죠. 그녀가 얘기한 대상은 바로 ‘밀러’ 검사인데요. ​ 네이트의 아버지가 이송되던 밤, 교도관의 총에 맞아 숨지는 사건이 발생해요. 그 범인이 밀러라고 생각했던 네이트가 그를 죽기 직전까지 몰아붙이고 맙니다. 이걸 본 보니의 도움으로 밀러는 죽게 되죠. ​ 하지만 그 배후에는 로럴의 오빠인 제스비어 카스티요가 있었다는 안타까운 사실… ​ 그리고 새로운 인물이 등장하는데요. 바로 ‘개브리얼 매덕스’라는 학생입니다. 알고 보니 샘 키팅의 아들이었던 것! 아버지의 죽음에 대한 진실을 알고 싶어서 정체를 숨기고 미들턴 대학에 온 거였어요. 그의 등장이 사건의 진실을 파악하는데 있어서 혼선을 주려는 느낌이 들더라고요 ㅎ ​ 마지막엔 로럴과 아기가 납치된 것처럼 갑자기 사라져버리면서 시즌5는 마무리됩니다. ​ 미드 범죄의 재구성 시즌 6 결말 애널리스의 인턴들 중에서 배신자가 나타나요. 그건 바로 애셔였는데… 죽은 채로 발견됩니다. 그를 누가 죽였는가에 대한 의문을 남기게 되는데요. 결국 배후에 FBI가 있다는 것을 밝혀냅니다. ​ 하지만 이미 위기감을 느낀 로럴과 코너, 미카엘라는 FBI와 거래를 하죠. 애널리스는 그들로 인해 궁지에 몰립니다. 하지만 결국 마지막에 로럴은 진실을 말하고 사건을 바로잡는데 도움을 주게 되죠. ​ ​ 애널리스는 결국 모든 혐의에 대해 무죄로 평결 받으면서 드디어 벗어나게 돼요. 마지막에 기쁨의 인터뷰를 하는 그녀에게 갑작스럽게 총소리가 들려오고, 애널리스의 장례식 장면으로 전환됩니다. ​ 그 순간 총을 대신 맞아준 사람은 프랭크와 보니였네요. 그렇게 둘의 죽음과 장례식 장면이 다시 교차로 진행되면서 하우 투 겟 어웨이 위드 머더 시즌6, 그리고 전체 시즌이 같이 마무리되네요. 시즌별로 간단하게 정리해놓은 거라서 세세하게 알고 싶으면 정주행 추천드려요!ㅎ 넷플릭스 방영중이라서 편하게 볼 수 있어요~ 그럼 저는 여기서 이만 가볼게요~^^ ​ ​ 인쇄

넷플릭스 미드 ‘범죄의 재구성’ ‘하우투겟어웨이위드머더’ 완결 봤습니다..

반응형

미국 ABC 방송사에서 2014년부터 2020년까지 방영된 드라마 ‘하우투겟어웨이위드머더’. 넷플릭스에서는 ‘범죄의 재구성’이라는 제목으로 스트리밍 서비스 중입니다. 바뀐 제목인 범죄의 재구성이 한국 영화에도 있는 제목이라 좀 어색하긴 하지만 원래 제목이 길기도 하고…

볼만한 드라마를 찾다가 평가가 아주 좋은 편이길래 몰아서 단숨에 넷플릭스에서 시즌 6 완결까지 시청했습니다. 범죄의 재구성이라는 제목 답게 로스쿨 배경으로 펼쳐지는 법정 범죄 스릴러 장르라고 하면 가장 간단한 소개가 될 것 같습니다.

이 드라마의 주인공인 애널리스 키팅을 맡은 비올라 데이비스 배우는 이 드라마를 통해 흑인 최초 에미상 수상까지 하게 되었습니다.

IMBD

드라마의 특징이라고 하면 시즌마다 있는 커다란 사건의 비밀을 아주 조금씩 정보를 풀어주면서 궁금증을 유발하는 방식인데요. 그래서 끊지 못하고 계속 보게 되더라구요. 등장인물이나 사건이 등장 할 때마다 이전에 어떤 사건이 있었는지 회상으로 보여주기 때문에 떡밥이나 인물이 많아도 보기 편했습니다. 그리고 또 인상적인 부분은 에피소드마다 제목은 그 화에서 가장 인상적인 대사로 되어있었는데 그 대사가 언제 나올지 기다리며 보는 것도 하나의 재미였습니다.

완결까지 본 기념으로 제가 인상깊게 보았던 등장인물들에 대한 리뷰를 짧게 짧게 해보겠습니다.

스포일러가 될 수 있으니 아직 안보신 분들은 주의해주세요.

애널리스 키팅

이 드라마의 주인공입니다. 우수한 변호사이면서 로스쿨의 교수님이죠. 드라마를 끝까지 보면서 이렇게 애착이 안갔던 주인공은 또 처음이었습니다ㅋㅋ.. 학생들을 지켜주기는 하지만 항상 자기 몸 보신이 1순위인분… 그러면서 또 말은 너무나도 잘해서 설득 당할것 같은 그런 분이었습니다. 마지막 시즌을 진행하면서 애널리스 장례식이 계속 나왔었는데 예상대로 훼이크였죠. 만수무강 하셨나봅니다. 가장 인상적이었던 장면은 마지막 내려놓고 솔직하게 자기 변호를 하던 모습과. 총에 맞은 보니를 끌어앉고 죽지마라고 외치던 모습이네요.

결말까지 갔을 때 직접적으로 사람을 죽인 적 있는 등장인물은 죽음을 거의 맞이하게 됩니다. 하지만 애널리스는 이러니 저러니 해도 직접적으로 살인을 지시하거나 실행하지는 않아서 살아남았다는 생각을 합니다.

웨슬리 기빈스

웨스라고 불리는 우리의 떡밥청년입니다. 첫번째 시즌이 이 친구 위주로 진행되어서 주인공이라고 생각했는데 그렇게 빨리 죽을줄은 상상도 못했습니다. 생각해보면 이놈이 샘 뒤통수 막타만 안쳤어도 모든 등장인물들이 그렇게 불행해지진 않았을거같은데 말이죠. 거기서 첫번째로 개연성에 대해 의문을 가지게 되긴 했습니다. 굳이 막타를 칠 필요가 있었나… 여튼 빠른 퇴장 이후로 등장이 없다가. 마지막편에 나오길래 환상인가 싶었는데 로럴과의 아들로 등장했습니다. 어설픈 스페인억양의 영어를 하면서 말이죠 ㅋㅋ. 애널리스의 후계자가 되면서 드라마가 끝나는데 왠지 뭉클하긴 했습니다.

코너 월시

키팅 파이브 중에 가장 별 이유 없이 들어온 친구. 시즌 1에서는 싸가지 없고 가벼운 모습때문에 안좋아했었는데 시즌이 지날수록 애착이 많이 갔던 등장인물입니다. 올리버를 만나 진정한 사랑을 깨닫고 친구들을 소중히 여기는 마음도 초반보다 많이 표현하는 착한 녀석입니다. 마지막에 수갑을 차며 올리버에게 했던 말이 정말 슬펐는데요. 결국 앤딩에서는 올리버와 늙어서도 함께하는 모습을 보며 나름의 해피앤딩을 맞았습니다. 배우 특유의 억울하고 초롱초롱한 표정이 많이 기억이 납니다. 중반에 수염 없을때가 훨씬 잘생겼던거 같네요.

애셔 밀스톤

솔직히 시즌1에서는 정규 맴버인지도 몰랐습니다 ㅋㅋㅋ. 하지만 시즌이 지날수록 빛을 발하는 우리의 애셔 밀스톤군. 숨막히고 끔찍함 밖에 남지 않은 드라마에서 유일하게 개그캐릭터로 활약해주어 애정도가 엄청 높아졌습니다. 그래서 마지막에 그렇게 되고 되게 안타까웠습니다. 죽기 전 친구들에게 남긴 영상 메세지를 볼때 울뻔했는데요. 애셔도 직접적으로 살인을 한적이 있죠. 그것도 자동차 후진으로 ㄷㄷ. 그래서 어쩔수 없이 죽게 만들었나 봅니다.

미카엘라 프렛

미카엘라는 애착이 잘 안가던 등장인물이었습니다. 이기주의적인 면모가 많이 나오는데다. 남자들을 죄다 슬프게 만들어서 말이죠. 결국 마지막 늙고 난 뒤 모습도 혼자 따로 나오는게 안타까웠습니다. 그래도 친구들이랑 인사라도 시켜주지…

로럴 카스티요

웨스가 죽은 후 최고의 민폐캐릭터는 로럴이 아닐까 합니다. 본인 때문이 아니라 집안이 얽혀들어서 말이죠. 안타깝게 마지막 시즌에서는 거의 등장이 없어서 저도 생각나는 게 별로 없네요. 애착이 별로 없었나봐요.

올리버 햄튼

사실 처음 등장했을 때는 다들 저처럼 생각 하셨을겁니다. 잠깐 나올 조연이구나. 하지만 그는 끝까지 우리와 함께했습니다. 개그캐릭터는 아니지만 애셔 빼놓고는 보고 가장 많이 웃었던 등장인물 인것 같습니다. 너무 순수하지만 코너를 만나 범죄에 빠지는 어찌보면 불쌍한 캐릭터죠. 하지만 코너와 진정으로 사랑을 하며 해피앤딩! 다행입니다. 올리버 행복해야해.

프랭크 델피노

애널리스의 영원한 보디가드, 해결사인 프랭크입니다. 과거 회상으로 나올 때마다 머리가 길어 너무 촌스러워 웃겼던 기억이 있습니다. 드라마에서 가장 본인 손으로 살인을 많이 저지른 인물이죠. 애널리스에 대한 충성심이 대체 어디서 나오는지 살짝 이해가 되진 않았지만 프랭크가 없었다면 드라마가 안굴러갔을겁니다. 학생들과의 케미도 재밌었고 마지막 가장 중요한 진실도 프랭크와 관련된 것이었죠. 보니와의 케미가 좋았는데 이제 못본다니 아쉽네요.

보니 윈터보텀

지검장이랑 사귈 때 보니 서머탑이라는 끔찍한 별명을 받았던 보니… 초반엔 샘을 좋아하는 모습 때문에 약한 이미지가 있었는데 어릴 때 끔찍한 환경을 딛고 자라난 사람답게 무서운 면이 많았습니다. 두번이나 직접 살인을 보여주죠. 특히 밀러 지검장을 죽이게된 것은 너무 안타까운 일이었습니다. 드라마에서 가장 행복해지기 어려운 인물이였는데 마지막도 그렇게 되어버렸죠. 프랭크와 마찬가지로 과거 이야기때마다 장발로 나온 모습이 너무 안어울려서 웃겼네요.

이렇게 또 재밌는 드라마를 하나 다보았습니다. 아마 범죄의 재구성은 다시 보기 힘들것 같습니다. 워낙 떡밥과 궁금증 중심의 드라마라서 다시 보면 재미없을것 같은 느낌이 강하게 드네요. 그래도 처음 보면 무척 빠져드니 강추 드립니다. 특히 법정 스릴러를 좋아하시는 분들이라면요.

반응형

So you have finished reading the 범죄 의 재구성 미드 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 범죄의 재구성 미드 출연진, 범죄의 재구성 미드 결말, 범죄의 재구성 시즌1 다시보기, 범죄의 재구성 미드 다시보기, 범죄의 재구성 시즌1 1화 다시보기, 범죄의 재구성 시즌2, 범죄의 재구성 미드 시즌6 줄거리, 범죄의 재구성 시즌7

See also  Top 41 볼 로네 제 파스타 18174 People Liked This Answer
See also  Top 10 자기 소개서 제목 예시 11702 People Liked This Answer

Leave a Comment